– IND83402
  • 支持WPC 1.2.4和WPC 1.3,最高功率可达15W
  • 集成4路半桥驱动
  • 同时支持三个Qi线圈
  • Dual Cortex M0,M4 Processors,2MB Flash Memory,256KB SRAM
  • QFN102 package (12mm × 12mm )
  • Tj=-40℃~125℃