iND83402

芯片介绍

支持WPC 1.2.4和WPC 1.3,最高功率可达15W

集成4路半桥驱动

同时支持三个Qi线圈

Dual Cortex M0,M4 Processors,2MB Flash Memory,256KB SRAM

QFN102  package (12mm × 12mm )

Tj=-40℃~125℃

查看我们更多的产品